.

29 Paź 2015

Orzekanie przez RODK niekonstytucyjne

Kategoria: rozwody

Wszyscy emocjonują się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w zakresie niekonstytucyjności wysokości kwoty wolnej od podatku a tymczasem społecznie umyka inne ważne rozstrzygnięcie Trybunału: zgodnie w wyrokiem o sygnaturze 6/13 wydanym wczoraj (tj. 28.10)

http://trybunal.gov.pl/…/8663-opiniowanie-przez-rodzinne-o…/

opiniowanie w sprawach rodzinno opiekuńczych RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny) jest według Trybunału niekonstytucyjne. Opinie Ośrodka nie miały dotąd oparcia ustawowego, a stanowiły niejednokrotnie w postępowaniach rozwodowych, opiekuńczych i innych sprawach rodzinnych podstawę dla ustaleń Sądu.

Co oznacza ten wyrok? Opinie dotąd wydane przez RODK są ważne. Do 31 grudnia 2015 RODK będą mogły jeszcze opiniować. Natomiast od 1 stycznia 2016 r.przekształcą się w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów (por. art. 25 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów: "Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów".).

 

Tagi: rozwód , sprawy rodzinne , RODK
czytaj dalej komentarze: 0
31 Sie 2015

Zmiany w sposobie orzekania o władzy rodzicielskiej w postępowaniu o rozwód

 
 

28 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie sposobu rozstrzygania o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Do tej pory rodzice, którzy chcieli pozostawienia wspólnej władzy rodzicielskiej musieli sporządzić tzw. porozumienie rodzicielskie o wspólnym wykonywaniu władzy nad dzieckiem. Bardzo często takie porozumienia nie było możliwe do wynegocjowania. Skonfliktowanie stron uniemożliwiało wzajemne ustalenia. Brak takiego porozumienia rozwodzących się rodziców powodował, że sąd ograniczał władzę rodzicielską jednego rodzica a przyznawał wykonywanie władzy rodzicielskiej drugiemu.

Obecnie, wobec zmiany przepisów, pomimo braku pisemnego porozumienia w zakresie sprawowania władzy nad dzieckiem sąd może orzec o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. W braku porozumienia,  uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może jednak powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Kolejna zmiana, to zniesienie obowiązku rozstrzygania przez sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów. To niewielka zmiana biorąc pod uwagę, że także do tej pory sąd mógł orzec o nieograniczonych kontaktach dziecka z rodzicem u którego dziecko nie zamieszkuje. W praktyce, aby uniknąć sporów w zakresie kontaktów, sądowa regulacja kontaktów z dzieckiem jednak dyscyplinuje strony i może się okazać, że zmiana przepisów nic nie wniesie do praktyki postępowania w tym zakresie.

Tak czy inaczej, zmiany dają większą swobodę sądom przy orzekaniu w sprawach dotyczących dzieci w rozwodzie.


 

czytaj dalej komentarze: 0
27 Sie 2015

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za zakażenia szpitalne

Kategoria: prawo medyczne

Niejednokrotnie pacjenci dochodzą roszczeń wobec podmiotu leczniczego z tytułu zakażeń szpitalnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 5.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, za zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania. Definicja długa i trudna. Z wieloma furtkami dla uniknięcia odpowiedzialności szpitala. Bo przede wszytskim należy sobie odpowiedzieć gdzie, kiedy i jak doszło do zakażenia.

Ustawa ta reguluje też działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich a także system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Opisano także procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami w szpitalach i innych miejscach w których dochodzi do naruszania ciągłości tkanek ludzkich w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W sprawach zakażeń szpitalnych w praktyce  najczęściej stosowana jest jednak konstrukcja winy anonimowej lub organizacyjnej, z uwagi na ograniczoną możliwość wskazania bezpośredniego sprawcy zakażenia.

Niejednokrotnie do ustalenia odpowiedzialności dochodzi też na podstawie dowodów pośrednich. Z lektury  orzeczeń Sądu Najwyższego wnika, iż w sprawach dotyczących zakażeń szpitalnych możliwe jest przyjęcie niedbalstwa placówki w drodze domniemania faktycznego, przy braku dowodów przeciwnyc (por. wyrok SN z dnia 17.07.1974 roku, do sygn. II CR 415/74) tj. tzw. dowód prima facie. Podstawę rozstrzygnięcia sądu stanowi wtedy przekonanie, że w normalnym przebiegu zdarzeń związek pomiędzy występującymi kolejno po sobie zdarzeniami związanymi z zaniedbaniami szpitala a szkodą pacjenta jest normalnym następstwem.

Zawsze jednak sprawy te są cieżkie zarówno dla pacjenta jak i szpitala, długie i usłane wieloma kruczkami prawnymi.

 


Jeśli potrzebujesz szerszej informacji prawnej w podobnej sprawie skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego PHB

tel. 660 684 444

radca.poczta@gmail.com

Tagi: prawo medyczne
czytaj dalej komentarze: 0
19 Sie 2015

Zmiany w prawie zasiłkowym - nowy urlop dla ojca

Kategoria: zasiłki

Weszły w życie zmiany dające samotnym ojcom prawo korzystania z urlopu i zasiłku macierzyńskiego.
Dzięki zmianom w przepisach ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku: śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę, gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.W komunikacie prasowym MPiPS podało, że przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka.

Z kolei matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka - jeśli wykorzysta co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Reszta niewykorzystanego urlopu może być spożytkowana przez ojca dziecka, na jego pisemny wniosek.

Idą więc zmiany na korzyść najmłodszych Polaków.

źródło: PAP

Jeśli potrzebujesz szerszej informacji prawnej w podobnej sprawie skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego PHB

tel. 660 684 444

radca.poczta@gmail.com

Tagi: zasiłek , dzieci
czytaj dalej komentarze: 0
19 Sie 2015

Zmiany w przepisach spadkowych – czyli jak dostać spadek z dobrodziejstwem inwentarza po 17.10.2015 r.

Kategoria: spadki
 
 

Do 17 października 2015 obowiązują „stare” zasady dziedziczenia majątku spadkowego w postaci przyjęcia spadku wprost, a więc zarówno z aktywami jak i pełnymi pasywami. Od 18 października 2015 roku zasadą będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem do wartości spadku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to nie jest jednak definitywne i od woli spadkobiercy zależy, czy skorzysta z przyjęcia spadku, czy też spadek odrzuci. Jeśli już spadkobierca spadek przyjmie, może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Przed zmianą przepisów w przypadku braku oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku zasadą było przyjęcie spadku wprost a więc razem z pasywami. Proste przyjęcie spadku oznacza bowiem, iż spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Październikowa zmiana przepisów modyfikuje powyższą zasadę i wprowadza domniemanie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Projekt wprowadza też instytucję „prywatnego” wykazu inwentarza, który może zastąpić kosztowny spis inwentarza, o ile wierzyciele nie zakwestionują sporządzonego wykazu. Spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza może złożyć wykaz w sądzie albo przed notariuszem. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty majątkowe należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość, a w razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów majątkowych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządzany będzie według ustalonego wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.


Zmiany porządkują krzywdzące przepisy spadkowe, które najczęściej uderzały w nieświadomych niczego spadkobierców, nie składających z reguły żadnych oświadczeń.

Osobiście przeprowadziłam kilka spraw o uchylenia się od skutków takiego milczącego oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, choć nieraz były to sprawy trudne. Zmiana regulacji prawnej stanowi odpowiedź na głosy krytyki wobec zasady nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe i pozostaje zgodna z oczekiwaniami ludzi na przejrzyste zasady prawa spadkowego.

 

Jeśli potrzebujesz szerszej informacji prawnej w podobnej sprawie skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego PHB

tel. 660 684 444

radca.poczta@gmail.com

Tagi: długi spadkowe
czytaj dalej komentarze: 0
9 Lip 2015

Podstawy prawne obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych w tym podmiotów leczniczych prowadzących szpital

Kategoria: prawo medyczne

W przypadku zdarzenia medycznego pacjent może pozwać ubezpieczyciela szpitala. Warto zapoznać się kiedy i do jakiej wysokości ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną pacjentowi.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej nakładają na każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 25 ustawy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmuje także szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są ...

Tagi: prawo medyczne , ubezpieczenia
czytaj dalej komentarze: 0
22 Maj 2015

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe przy leczeniu

Kategoria: prawo medyczne

Zarówno podmiot leczniczy prowadzący szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jak i sam lekarz mogą ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pacjentowi a w wypadku jego śmierci także osobom bliskim zgodnie z regułami uregulowanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Odpowiedzialność ta może być zarówno deliktowa jak i kontraktowa. W każdym razie odpowiedzialność kształtowana jest w oparciu o winę. Samodzielnie lekarz ponosi  odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. a więc w ramach ...

Tagi: prawo medyczne
czytaj dalej komentarze: 0
5 Mar 2014

Zachowek. Co z osobami pominiętymi w testamencie?

Kategoria: spadki

Często zdarza się tak, że spadkodawca sporządzając testament pomija najbliższą rodzinę i przekazuje majątek osobom trzecim, spoza kręgu spadkobierców ustawowych.

Co z osobami, które zostaną pominięte w testamencie? (...)

Tagi: spadki , zachowek
czytaj dalej komentarze: 0
12 Lut 2014

Czy napoje można wliczyć do kosztów firmy? (Czyli czy babcia przychodząca do prawnika po poradę otrzyma wodę?)

Kategoria: podatki

Podtytuł oczywiście humorystyczny, ale sprawa sama w sobie poważna.

W dniu 25 listopada 2013 roku w  Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, próbując wyeliminować rażące rozbieżności w poglądach w tym przedmiocie wyrażane przez poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych wydających na wniosek podatników indywidualne interpretacje podatkowe.

Dotąd bowiem nie istniała żadna spójna i przede wszystkim logiczna interpretacja czy poczęstunek klienta lub kontrahenta kawą, herbatą czy wodą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też będzie to wydatek na reprezentację. Zgodnie bowiem z obowiązującymi od 2007 r. zapisem art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. (czytaj dalej)...

Tagi: koszty firmy , firma , podatek dochodowy
czytaj dalej komentarze: 0
1 Lut 2014

darowizna na wypadek śmierci

Kategoria: spadki

Po wydaniu w dniu 13 grudnia 2013 roku przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie dopuszczalności tzw. "darowizn na wypadek śmierci"  ponownie wzięto na języki instytucję nabywania własności pod warunkiem i bez warunku - w chwili śmierci.

Ponieważ kodeks cywilny jasno stanowi, iż rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament, w rozpoznawanej na wokandzie sprawie, Sąd Apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu zapytanie:

Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c. bądź jest sprzeczna z przepisem art. 941 k.c.,
a w przypadku odpowiedzi negatywnej  czy taka umowa jest również dopuszczalna w świetle powyższych norm prawnych, jeśli jej przedmiot wyczerpuje cały lub prawie cały majątek darczyńcy?​  Wskutek czego Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Tagi: spadek , dziedziczenie , darowizna
czytaj dalej komentarze: 0
1 Lut 2014

Dopłaty unijne pobrane po rozwodzie zwrócisz eksmałżonkowi!

Kategoria: rozwody

W dniu 13 grudnia 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie obowiązku podziału dopłat unijnych otrzymanych  przez byłych małzonków już po rozwodzie. Obecnie nie opublikowano jeszcze uzasadnienia ww. uchwały Sądu, ale ta kwestia, szczególnie w środowiskach wiejskich stanie się z pewnością podstawą do podnoszenia nowego rodzaju roszczeń pienięznych w sprawach o podział majątku.  Poniżej teza uchwały:

Tagi: rozwód , podział majątku
czytaj dalej komentarze: 0
30 Sty 2014

Jak prawidłowo powierzyć mienie pracownikowi?

Kategoria: prawo pracy

Jak powierzyć mienie pracownikowi aby następnie nie przegrać w sądzie batalii o odszkodowanie za jego zniszczenie albo niedobor?

Prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi istnieje tylko wówczas, gdy nastąpi oddanie go pracownikowi w okolicznościach umożliwiających mu - w dniu powierzenia - zwrot albo wyliczenie się z niego.

Wadliwe powierzenie mienia generalnie powoduje możliowość ustalenia odpowiedzialności pracownika  tylko na zasadach ogólnych (to jest 3 miesięczna pensja w przypadku braku zawinienia, pełna szkoda przy winie umyślnej  - przy czym winę pracownika w tym przypadku należy drogi pracodawco udowodnić).

Tagi: mienie powierzone , odpowiedzialnośc materialna
czytaj dalej komentarze: 0
23 Sty 2014

Zwolnienie od odpowiedzialności za mienie pracodawcy.

Kategoria: prawo pracy

 

Załóżmy następującą sytację: pracodawca powierzył pracownikowi mienie, np. zbiór towaru na półce stoiska.

Po jakimś jednak czasie okazuje się, że któregos z elementów towaru brakuje. Czy zawsze odpowiada pracownik za braki towaru? Otórz nie.

Pracownik może bowiem od odpowiedzialności za mienie pracodawcy zwolnić się w całości albo w części, jeżeli wykaże, że szkoda w mieniu powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Takie ukształtowanie odpowiedzialności sugeruje domniemanie, że pracownik jest winny za braki w mieniu, wobec czego to pracownik musi przeprowadzić dowód przeciwny wykazując, ze w danej sprawie wystąpiły konkretne  okoliczności od niego niezależne, których normalnie nie mógł przewidzieć.

Tagi: mienie powierzone , odpowiedzialnośc materialna
czytaj dalej komentarze: 0
15 Sty 2014

Mienie powierzone pracownikowi do zwrotu czy do wyliczenia?

Kategoria: prawo pracy

Możesz powierzyć swojemu pracownikowi mienie do zwrotu lub do wyliczenia się. Kiedy? Jak? Przeczytaj!

Zgodnie z art. 124 Kodeksu Pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności albo narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

W taki sam sposób odpowiada pracownik za szkodę:

Tagi: mienie powierzone , odpowiedzialnośc materialna
czytaj dalej komentarze: 0
6 Gru 2013

Uzasadnienie jak garnitur, czyli radosna twórczość sędziów :)

Kategoria: ciekawe orzeczenia

I takie perełki można znaleźć w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego (OSK 1468/04 – z 2005-04-28):

„Przypomnienie tych kilku przedstawionych zasad orzekania w sprawach sądowo administracyjnych (…)

Prawidłowo sporządzone uzasadnienie wyroku, mówiąc obrazowo, powinno być, jak garnitur uszyty na miarę, a nie jak garnitur pierwszy lepszy zdjęty w sklepie z wieszaka, który może kupić każdy klient i będzie jakoś pasował.

Tagi: orzeczenia
czytaj dalej komentarze: 0
5 Paź 2013

Wojna szpitalno - NFZtowska czyli jak procesowo podłożyć szpitalowi nogę...

Kategoria: prawo medyczne

Ponieważ od jakiegoś czasu intensywnie zajmuję się prawem medycznym, ostatnio w „ręce” wpadł mi wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30.10.2012 roku (sygn. akt V ACa 820/12).

Zupełnie nie do uwierzenia, a jednak. Oto przykład jak w sprawie zgoła oczywistej, procesowo można pogrzebać dosłownie i w przenośni szpital, który domaga się od NFZ zapłaty za świadczenia, których udzielił pacjentom.

Krótko co do faktów: Powód – Szpital Wojewódzki wniósł o zasądzenie od pozwanego
Narodowego Funduszu Zdrowia na jego rzecz 6.106.732,35 zł kwoty zł tytułem zapłaty za tzw. „nadwykonania” - czyli wykonane przez szpital świadczenia, po wyczerpaniu limitów z NFZ (...)

Tagi: medyczne
czytaj dalej komentarze: 0
27 Wrze 2013

Poradnik KIRP: "Problemy w pracy?"

Kategoria: prawo pracy

 

Z radcą prawnym bezpieczniej - zasięgnij porady

Z problemami związanymi z zatrudnieniem może zetknąć się każdy. Jednak niewiele osób zna dobrze regulacje prawa pracy i procedury dochodzenia roszczeń, gdyż są obszerne i skomplikowane.

Proces rozwiązania problemu związanego z pracą może być prosty i bezpieczny, jeśli skorzystasz z pomocy radcy prawnego.

Poradnik ten wyjaśnia procedury postępowania w sporach pracowniczych oraz z jakich usług możesz oczekiwać od radcy prawnego w takim przypadku.

Radca prawny będzie służył poradą i będzie chronił twoje interesy wrazie problemu związanego z zatrudnieniem, a w szczególności, jeśli:

Tagi: praca
czytaj dalej komentarze: 0
26 Wrze 2013

Poradnik w sprawach umów konsumenckich

Kategoria: prawo konsumenckie

 

Z radcą prawnym bezpieczniej - zasięgnij porady

Chociaż umowa sprzedażyjest najczęściej zawieraną umową pomiędzykonsumentami i przedsiębiorcami, konsumenci często nie znają swoich praw i nie wiedzą, jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. Zdarza się, że sprzedawcy wprowadzają konsumentów w błąd, udzielając im niezgodnych z obowiązującymi przepisami informacji w związku z procedurą zgłoszenia wady towaru. W takich przypadkach, gdy sprzedawca nie chce uznać naszych racji, najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Konsumenci nie wiedzą też gdzie szukać pomocy w przypadku kłopotów ze złożeniem reklamacji. Starają się radzić sobie sami i najczęściej rezygnują, zamiast zwrócić się o pomoc do radcy prawnego. Wsparcie prawnika pomaga zaoszczędzić zdezorientowanym konsumentom czas, nerwy i pieniądze.

Poradnik ten wyjaśnia jakich sprawach w ochronie praw konsumenckich radca prawny może ci pomóc..

Tagi: konsument
czytaj dalej komentarze: 0
22 Sie 2013

Poradnik w sprawach alimentacyjnych KIRP

Kategoria: alimenty

 

Z radcą prawnym bezpieczniej - zasięgnij porady

Z problemem niedostatku boryka się coraz więcej osób. Dotyczy to nie tylko osób wychowujących samotnie dzieci, ale coraz częściej także osób starszych, którym renty lub emerytury nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W takich sytuacjach prawo przewiduje możliwość ubiegania się o pomoc najbliższych krewnych w formie alimentów.

Wiele osób nie zna regulacji prawa rodzinnego, którew ostatnim czasie uległo istotnym zmianomani procedur dochodzenia roszczeń, któremogą być trudne.

Rozwiązanie problemów związanych z niedostatkiem i alimentami będzie znacznie łatwiejsze, jeśli skorzystasz z pomocy radcy prawnego.

Radca prawny, będący specjalistą w dziedzinie prawa rodzinnego, będzie chronić twoje interesy i poradzi jak masz postąpić, jeśli znalazłeś się w niedostatku, a posiadasz bliskich krewnych.

Tagi: alimenty
czytaj dalej komentarze: 0
14 Lip 2013

Poradnik KIRP: "Kupujesz mieszkanie lub dom?"

 

Z radcą prawnym bezpieczniej - zasięgnij porady

Zakup mieszkania, domu czy działki gruntu jest bardzo ważnym wydarzeniem życiowym.

Wiąże się z nim wybór odpowiedniej oferty, zawarcie umowy, a często również zaciągnięcie wieloletniego kredytu zabezpieczonego hipoteką.

Każda z tych czynności niesie ze sobą ryzyko finansowe, a przepisy które je regulują są skomplikowane. Aby bezpieczniej przeprowadzić transakcję, dobrze jest zasięgnąć porady radcy prawnego będącego specjalistą. Radca prawny poradzi, jak uniknąć ewentualnych problemów i będzie chronić twoje interesy na każdym etapie, od wyboru oferty po odbiór kluczy.

Tagi: dom , mieszkanie , nieruchomości
czytaj dalej komentarze: 0
14 Lip 2013

Poradnik w sprawach administracyjnych

Z radcą prawnym bezpieczniej – zasięgnij porady

Postępowanie administracyjne często kojarzy się z biurokracją i skomplikowanymi procedurami.

Wiele osób nie zna procedur postępowania przed urzędami, nie wie jak dochodzić swoich uprawnień ani do czego zobowiązani są urzędnicy.

Postępowanie przed organami i sądami administracyjnymi nie będzie skomplikowane, jeśli skorzystasz z pomocy radcy prawnego.

Radca prawny udzieli ci informacji na temat regulacji, mających zastosowanie w twojej sprawie. W razie potrzeby będzie reprezentować cię w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi, pomoże także w przygotowaniu dokumentów i sporządzaniu pism na każdym etapie postępowania.

 

Tagi: administracja , decyzja
czytaj dalej komentarze: 0
6 Lip 2013

Kiedy możemy nie dostać rozwodu?

Kategoria: rozwody

Wg Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd Okręgowy może oddalić pozew rozwodowy w przypadkach kiedy:

między małżonkami nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, albo zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami co prawda zaistniał, ale wskutek rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Sąd nie może rzec rozwodu pomiędzy małżonkami także jeżeli  „z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Tagi: rozwód , wina , małżeństwo
czytaj dalej komentarze: 0
4 Lip 2013

Rozwód. Nowy poczatek.

Kategoria: rozwody

Nie sztuka się rozwieść. Sztuka zrobić to szybko i w miarę bezboleśnie dla siebie, dzieci innych członków rodziny. I nie ma się co oszukiwać. ŻADEN prawnik nam tego nie zagwarantuje. Między książki można włożyć buńczuczne hasła ulotek wręczanych pod sądem czy na skrzyżowaniu, gdzie „kancelarie rozwodowe” (proszę Państwa, nie ma takiego pojęcia!, nawet kody PKD nie nadążają za pomysłowością przedsiębiorczych firm) obiecują „ROZWIEDZIEMY SZYBKO, TANIO I BEZBOLEŚNIE”.

W praktyce, prawnik może nam tylko pomóc uregulować wszystko tak, aby zaczynając kolejny etap w życiu nie potykać się w większym stopniu o nasz poprzedni związek.

Tagi: rozwód , małżeństwo
czytaj dalej komentarze: 0
1 Lip 2013

Louboutiny czyli szpilki z czerwoną podeszwą a prawa do znaku towarowego.

Kategoria: ciekawe orzeczenia

Czy ktoś z was zastanawiał się nad tym dlaczego nagle, klasyczne buty Christiana Louboutina, których znakiem rozpoznawczym jest czerwona podeszwa stały się przedmiotem tanich podróbek zalewających rynki światowe, w tym także rynek Polski?

Jeszcze dwa lata temu, klasyczne czarne szpilki z czerwoną podeszwą były zarezerwowane dla najbogatszych. Co się zmieniło?

Po 10 sierpnia 2011 roku wzór louboutinowskich szpilek w majestacie prawa został rozpowszechniony przez inne (w tym chińskie) firmy obuwnicze. W tym bowiem dniu nowojorski sąd oddalił pozew projektanta przeciwko firmie Yves Saint Laurent o używanie przez YSL wzoru w postaci czerwonej podeszwy.

Tagi: orzeczenia , szpilki , Louboutin
czytaj dalej komentarze: 0
1 Lip 2013

Odpowiadamy za długi podatkowe naszych małżonków!

Kategoria: podatki

Mało kto wie, że pozostając w związku małżeńskim możemy odpowiadać za długi podatkowe naszego małżonka.

W polskim systemie podatkowym zasadą jest osobista odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe. Ordynacja podatkowa, przewiduje jednak przepisy szczególne dla osób pozostających w związkach  małżeńskich posiadających tzw. „wspólność majątkową”.

Po pierwsze, pamiętajmy, że rozliczając się wspólnie z małżonkiem, to jest składając  roczny PIT do Urzędu Skarbowego odpowiadamy za zobowiązania podatkowe z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z  ww. deklaracji solidarnie z małżonkiem. Zgodnie bowiem z art. 92 par 3  Ordynacji Podatkowej:

„Małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku”.

Tagi: podatki , małżeństwo , umowa majątkowa , rozdzielność majątkowa
czytaj dalej komentarze: 0
1 Lip 2013

Rozwód czy jeszcze separacja?

Kategoria: rozwody

Czy warto decydować się na separację? Kiedy jest ona wyjściem z sytuacji a kiedy przeszkodą?

Trochę teorii:

Rozwód to definitywny koniec małżeństwa. Jest orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego w sytuacji trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa. Od chwili uprawomocnienia się orzeczenia praktycznie nie ma już powrotu do stanu poprzedniego, choć w praktyce zdarzają się przypadki ponownych małżeństw  pomiędzy tymi samymi „rozwodnikami” . Ale to raczej należy traktować w kategoriach humorystycznych.

Separacja, to półśrodek. Może zostać orzeczona gdy co prawda nastąpił zupełny rozkład pożycia ale nie jest on trwały, albo nie da się ustalić, czy faktycznie będzie trwały. Innymi słowy, obiektywnie rzecz biorąc istnieją pozytywne widoki na uratowanie związku.

Tagi: rozwód , małżeństwo , separacja
czytaj dalej komentarze: 0
29 Czer 2013

Zachowek czyli co się komu należy po śmierci spadkodawcy.

Kategoria: spadki

Co to jest w ogóle ten zachowek?

Zachowek to kwota pieniężna należna najbliższym po śmierci spadkodawcy, w przypadku gdyby zmarły zmienił „normalny” porządek dziedziczenia w drodze sporządzenia testamentu lub też na poprzez rozdysponowanie majątkiem za życia.

Komu przysługuje?

Zgodnie z treścią art. 991 kodeksu cywilnego:„zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do     spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo    jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu,przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Tagi: zachowek , spadek
czytaj dalej komentarze: 0
29 Czer 2013

Błędy w świadectwie pracy i sposób na ich sprostowanie po latach.

Kategoria: prawo pracy

Zgodnie z przepisem art. 97 Kodeksu Pracy (dalej K.P.) § 1 w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Zgodnie z § 2 ww. przepisu w świadectwie pracy należy podać m.in.  informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Tagi: świadectwo pracy , dokumenty pracownicze
czytaj dalej komentarze: 0
29 Czer 2013

Zadbaj aby praca za granicą była wliczona do stażu pracy w Polsce!

Kategoria: prawo pracy

Praca za granicą i to nie tylko na terenie Unii Europejskiej, może a nawet powinna być przez naszego pracodawcę w kraju zaliczona do stazu pracy. Przejscie w zakładzie pracy pozornych trudności z udokumentowaniem pracy za granica pozwoli nam potem uniknąc problemow z pozbawieniem prawa do dodatku stażowego, gratyfikacji jubileuszowej czy choćby świadczeń z funduszu zakładowych świadczeń socjalnych.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Ustawodawca nie wprowadził definicji pracodawcy zagranicznego w znaczeniu utrwalonym w ww. przepisie prawa - obecnie pracodawcą zagranicznym na gruncie ww. ustawy  jest więc pracodawca zatrudniający pracownika w ramach Unii Europejskiej a także poza nią.

Tagi: staż pracy , dokumenty pracownicze
czytaj dalej komentarze: 0
26 Czer 2013

kiedy zwolnienie związkowca?

Kategoria: prawo pracy

W razie dokonywania zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca może wypowiedzieć chronionemu związkowcowi warunki pracy i płacy. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy (art. 5 ust 5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, art. 5 ust 6 pow. ustawy).

Zasady ustalania wysokości dodatku wyrównawczego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U nr 62, poz. 289 ze zm.).

Tagi: zwalnienie , związki zawodowe
czytaj dalej komentarze: 0